123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Sobota – 29.07.17

Dziś z Medan na Sumatrze lecimy do Kolombo na Sri Lance. Lot składa się z dwóch części. O 17.25 ruszamy do Kuala Lumpur:

 

Lot z Medan do Kuala Lumpur.

Lecimy godzinę, ale ze względu na różne strefy czasowe – zegarki przesunęły się o dwie godziny do przodu. Z Kuala Lumpur wylatujemy do Kolombo o 21.00:

 

Lot z Kuala Lumpur do Kolombo.

Ten lot trwa trzy i pół godziny, ale zegarki przesunęły się tylko o godzinę :-).

Tak więc o 22 jesteśmy w Kolombo i po i za­łat­wie­niu for­mal­no­ści wi­zo­wych, z lot­nis­ka jedziemy do miejscowości Negombo (dokładnie rzecz biorąc – lotnisko jest właśnie w Negombo, wiec zamiast jechać do hotelu w Kolombo zostaniemy po prostu w Negombo w hotelu przy plaży).

Sa­fa­ri dzień osiemnasty – Sri Lanka dzień pierwszy – Negombo dzień pierwszy


Miejsce zakwaterowania:Negombo (ang. Negombo)
Liczba mieszkańców:130 tys.
Wysokość n.p.m.:2 m
Średnie temperatury:dzień: 31 °C, noc: 26 °C
Liczba noclegów:2
Odległość od poprzedniego postoju:2000 kmKomentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Interpretera PostScriptu
Logo Projektora K3D