123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Sri Lanka 2017

Sri Lanka – to główny cel naszej wakacyjnej wyprawy w roku 2017. Poza Sri Lanką odwiedzimy jeszcze Malezję (ale to tylko ze względu na to, że będzie krajem transferowym) oraz Indonezję (a konkretnie – Sumatrę). W Indonezji (na Jawie) byliśmy w roku 2016, więc nie spodziewam się tu raczej niczego szczególnie nowego.

Ale Sri Lanka – to dla mnie swego rodzaju zagadka. Czy wyspa, która połączona jest z Indiami Mostem Adama, który prawdopodobnie umożliwiał przejście z wyspy na kontynent będzie podobna do Indii? Zobaczymy.

Sri Lanka (dawniej Cejlon) pod względem politycznym jest republiką demokratyczno-socjalistyczną. Walutą na Sri Lance jest rupia lankijska. Za jednego dolara dostajemy około 150 rupii lankijskich. Czas na Sri Lance jest UTC+5:30, tj. 3,5 godziny później niż w Polsce (latem).

Plan na Sri Lankę jest następujący:

 

Część lankijska wyprawy w 2017 roku.

 1. 29.07.2017. Przejazd na lotnisko w Medan i przelot do Negombo. Przejazd do hotelu w Negombo
 2. 30.07.2017. Dzień wolny w Negombo.
 3. 31.07.2017. Przejazd do Parku Narodowego Wilpattuwa.
 4. 01.08.2017. Safari w Parku Narodowym Wilpattuwa.
 5. 02.08.2017. Prze­jazd do miejscowości Kandy.
 6. 03.08.2017. Prze­jazd do miejscowści Nuwara-Eliya.
 7. 04.08.2017. Prze­jazd do Parku Narodowego w Yala.
 8. 05.08.2017. Safari w Parku Narodowym w Yala. Przejazd do miejscowości Mirissa.
 9. 06.08.2017. Dzień wolny w Mirissa.
 10. 07.08.2017. Prze­jazd do Kolombo.
 11. 08.08.2017. Dzień wolny w Kolombo.
 12. 09.08.2017. Prze­lot na lotnisko w Negombo. Powrót do kraju.

W tym roku do ekipa wraca nasza koleżanka Zosia, która była z nami w Indiach i w Nepalu w 2013 roku:

 

Zosia i Ewa w Nepalu. Rok 2013.

Pojedzie też z nami Violetta, która była z nami na wyprawie wakacyjnej rok temu:

 

Violetta w Malezji. Rok 2016.

Dzienniki podróży będę prowadził ja, czyli Stefan :-):

 

To ja na wulkanie Ijen. Indonezja 2016 rok.Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games
W